Локализация


Какво е локализация?
Синоним на превод или нещо повече?

Локализация означава не просто превод на даден текст, а адаптирането или приспособяването на този текст към спецификата на конкретен регион, култура, обичаи, така че посланието на този текст да достигне своята целева аудитория или пазар.

Общоприети означения "L10N”, където числото 10 е броят на буквите между ‘L’ и ‘N’.

 

Какво се локализира?

 • съдържанието на софтуерен продукт или приложение, т.е. превръщането на потребителския интерфейс и техническата документация от изходния език на целевия език, за да стане интерактивен и достъпен на езика в конкретна държава или регион;
 • уебсайтове;
 • видео игри;
 • ръководства за продукти;
 • платформи за дистанционно обучение.

 

Примери за локализация

 • Означения на валутата: в България валутата е след цифрата (5.00 лв.), но в много други държави валутата се изписва отпред (€ 5.00);
 • Час и дата: общоприетите означения за часа в България са 15.00 ч., докато в англоезичните държави същият час е приет да се изписва като 3 p.m.; на български изписваме датата по два начина - 24-ти януари 2010г. или 24.01.2010г., а на английски език, напр. в САЩ същата дата става January 24, 2010, а във Великобритания - 24th January 2010 (и в двата случая без думата година);
 • Цифрите: в България съществува понятието «десетична запетая», която в редица други държави е приета като «десетична точка» (напр. 2,5 в БГ става 2.5 в САЩ); по същият начин числото 3 000 000 в България, но за Великобритания то става 3,000,000;
 • Адаптиране на клавиатура за определена азбука;
 • Абревиатури;
 • Собствени имена, когато текстът позволява това;



За всички въпроси по локализацията на вашия проект - продукт, уебсайт или софтуер, свържете се с нас!