Издадени в България

ВИД ДОКУМЕНТ

СРОК и ВИД ЗАВЕРКА

ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ

 

 

 

 (Удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, удостоверение за семейно положение, удостоверение за идентичност на лице с различни имена, акт за смърт, удостоверение за наследници и др.)

обикновена услуга

4 работни дни

КО

(апостил + заверка на превода)

бърза услуга

2 работни дни

 

КО

експресна услуга

1 работен ден

КО

ДОКУМЕНТИ СЪС ЗАВЕРКА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

 

 (Всички документи, издадени от съда – св. за съдимост, решения, фирмени документи; всички документи с нотариална заверка – декларации, пълномощни; удостоверения от НОИ, служебни бележки, трудови договори)

обикновена услуга

6 работни дни

МП + КО

(апостил + заверка на превода)

бърза услуга

4 работни дни

 

МП + КО

 

експресна услуга

3 работни дни

МП + КО

 

ДОКУМЕНТИ ОТ АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

 

 (Удостоверения, актуално състояние)

 

*посочените срокове и цени се отнасят за документи с доп. заверка от агенцията)

обикновена услуга

4 работни дни

КО

(апостил + заверка на превода)

бърза услуга

2 работни дни

 

КО

експресна услуга

1 работен ден

КО

ДОКУМЕНТИ ОТ ДАНЪЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ И НАП

 

 

 (Удостоверения за липса на задължения, справки и др.)

обикновена услуга

10 работни дни

НАП + КО

(зав. от НАП + апостил + заверка на превода)

бърза услуга

7 работни дни

НАП + КО

 

експресна услуга

6 работни дни

 

НАП + КО

 

ДОКУМЕНТИ ОТ ПОЛИЦИЯТА, МВР и МО

 

 

 

 (Удостоверение от КАТ за нарушения и категории, служебна бележка, удостоверение от МО)

 

обикновена услуга

6 работни дни

КАТ + КО

(зав. от КАТ + апостил + заверка на превода)

бърза услуга

4 работни дни

КАТ + КО

 

експресна услуга

3 работни дни

 

КАТ + КО

 

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

(диплома за средно образование, диплома за висше образование - заглавна страница, диплома за висше образование – приложение, академична справка, студентско уверение, удостоверение за завършен клас, удостоверение за преместване и др.)

обикновена услуга

9 работни дни

МОН + КО

(зав. от МОН + апостил + заверка на превода)

бърза услуга

7 работни дни

МОН + КО

 

експресна услуга

6 работни дни

 

МОН + КО

 

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ

 

 

 (Медицинско удостоверение за работа в чужбина, дипломи и академични справки, издадени от медицинско учебно заведение)

обикновена услуга

5 работни дни

МЗ + КО

(зав. от МЗ + апостил + заверка на превода)

бърза услуга

3 работни дни

МЗ + КО

експресна услуга

2 работни дни

 

МЗ + КО

БАНКОВИ ДОКУМЕНТИ

 

 

 (Удостоверение за сметка в банка)

обикновена услуга

5 работни дни

БНБ + КО

(зав. от БНБ + апостил + заверка на превода)

бърза услуга

3 работни дни

БНБ + КО

експресна услуга

2 работни дни

БНБ + КО