Освободени от легализация

Когато между Република България и дадена държава  има сключен  договор за правна помощ по граждански дела, освобождаващ документите от легализация, се прилага режимът на двустранния договор, съобразно посочените в него видове документи и начина за тяхното оформяне.

Една от тези държави е Република Кипър:
КИПЪР

Обн. ДВ, бр.4 от 15.01.1985 г., в сила от 11.01.1985 г.

Член 14


Валидност на документите


1. Документи, издадени и удостоверени в надлежната форма, скрепени с официалния печат на компетентния държавен орган или длъжностното лице на една от договарящите страни, не се нуждаят от легализация на територията на другата договаряща страна. Същото се отнася до подписи върху частни документи, заверени от длъжностни лица на една от договарящите страни.


2. Документи, считани за официални на територията на една от договарящите страни, имат доказателствена сила на официални документи и на територията на другата договаряща страна.

Подробен списък на държавите, с които България има такъв договор за правна помощ, можете да изтеглите тук или да се свържете с нас, за да ни попитате!